Instalacje gazowe a ekologia

Jednorodny sk?ad mieszanki paliwowo-powietrznej decyduje o tym, ?e LPG mo?na uzna? za ekologiczne paliwo. Mieszanka gazowo-powietrzna jest dok?adnie spalana nawet bez katalizatora. Przek?ada si? to na mniejsz? zawarto?? szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Pomiary wykazuj?, ?e zawarto?? tlenku w?gla, tlenkw azotu i w?glowodorw w spalinach LPG jest ni?sza ni? w przypadku spalin benzyny czy ropy. Korzy?ci dla ?rodowiska wynikaj? z braku zwi?zkw o?owiu i siarczanw w spalinach mieszanki gazowo-powietrznej.

Spaliny nie zawieraj? te? ?adnych w?glowodorw aromatycznych. Zanieczyszczenie spalinami silnikw benzynowych jest wi?ksze o oko?o 15% w przypadku dwutlenku w?gla, 20% w przypadku tlenku w?gla i 50% w przypadku w?glowodorw. Substancje te maj? niekorzystny wp?yw na stan zdrowia spo?ecze?stwa.

Montuj?c instalacj? gazow? mamy ni?sze koszta eksploatacji oraz mniejsz? ilo?ci emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji przez silnik. Zjawisko rosn?cego przechodzenia na ta?szy gaz jest w takim razie po??dane ze wzgl?dw ekologicznych nie chodzi tu jedynie o polepszenie si? sk?adu powietrza, ale rwnie? o op?nienie zmian klimatycznych spowodowanych zanieczyszczeniem ?rodowiska, ktre maj? wp?yw na coraz cz?stsze wyst?powanie anomalii pogodowych.

Wzrost ilo?ci aut, ktre poruszaj? si? po drogach Europy a co za tym idzie wzrost ?rde? ilo?ci emisji zanieczyszczenia spowodowa? wprowadzenie limitw zawarto?ci toksyn zawartych w spalinach samochodowych. Norma EURO3 ogranicza grn? zawarto?? tlenkw w?gla do 2,3g/km, w?glowodorw do 0,15g/km i tlenkw azotu do 0,15g/km. Silniki benzynowe ktre spe?nia?y t? norm?, po instalacji LPG, spe?niaj? bardziej wymagaj?c? norm? EURO4, ktra ogranicza emisj? szkodliwych toksyn odpowiednio do 1g/km, 0,1g/km i 0,08g/km.

Nie ulega w?tpliwo?ci ?e ropa kiedy? si? sko?czy, wymusza to poszukiwanie alternatywnych ?rde? energii oraz paliw. Do tej pory najlepiej z rop? i benzyn? konkuruje w?a?nie gaz, w kategoriach - cenowej, warto?ci opa?owych i toksyczno?ci. Dlatego udzia? tego paliwa w bilansie energetycznym stale wzrasta...